Haromaini, A. (2011) “Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Dan Keindahan-Keindahan Ta’wil”, Jurnal Asy-Syukriyyah, 7(1), pp. 30–44. doi: 10.36769/asy.v7i1.11.