Syafiuddin, A. “Uzlah Dalam Sorotan”. Jurnal Asy-Syukriyyah, vol. 6, no. 1, Apr. 2010, pp. 1-18, doi:10.36769/asy.v6i1.2.