Supriadi, S. “Nasikh Dan Mansukh Dalam Al-Qur’an”. Jurnal Asy-Syukriyyah, vol. 6, no. 1, Apr. 2010, pp. 127-4, doi:10.36769/asy.v6i1.9.